A title

Image Box text

روباه گفت: خداحافظ و اینک راز من که بسیار ساده است.

بدان که جز با چشم دل نمی توان خوب دید. آنچه اصل است از دیده پنهان است.

شازده کوچولو برای این که به خاطر بسپارد تکرار کرد:

آنچه اصل است از دیده پنهان است.

موسیقی
نسخه صوتی